آهن آلات حیدریان


معرفی


-9846
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد مبارکه
15
آهن آلات حیدریان
6190
0
1398-01-29 09:08:52

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
5
3780
کاویان
1397-10-25 07:34:05
اهن الات نامدار ودارا
14600
0
مبارکه
1399-08-06 13:27:03
اهن الات نامدار ودارا
17000
0
اکسین
1399-08-06 16:18:08
اهن الات نامدار ودارا
0
5540
کاویان
1398-04-24 16:58:41