آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
3 اینچ
قزوین
3 اینچ
آهن آلات حیدریان
9000
0
1398-01-29 09:09:40

کالا ها

میلگرد
25
شاهرود
25
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
22
شاهرود
22
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
18
شاهرود
18
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
16
شاهرود
16
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
10
شاهرود
10
آهن آلات حیدریان
5530
0
1398-02-17 17:07:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
145000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
101000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
101000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
102000
3 اینچ
1398-01-24 06:25:58