آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
1/2 1 اینچ
قزوین
1/2 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
9000
0
1398-01-29 09:09:41

کالا ها

ورق
گیلان
10
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
10
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
9450
1/2 1 اینچ
1398-01-24 06:26:00
آهن امروز
0
9550
1/2 1 اینچ
1398-01-24 06:26:01
آهن امروز
0
9350
1/2 1 اینچ
1398-01-24 06:26:01
آهن آلات حیدریان
0
9450
1/2 1 اینچ
1398-01-25 06:38:56