گودرزی

معرفی

0
46
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
گودرزی
0
2220

کالا ها

میلگرد
16
هیربد
A2
مشکی
مشکی
16
گودرزی
0
2400
میلگرد
14
هیربد
A2
مشکی
مشکی
14
گودرزی
0
2400
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2450
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
گودرزی
0
2200

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
پیری
2070
0
هیربد
16
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن