آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
10 اینچ
قزوین
10 اینچ
آهن آلات حیدریان
100000
0
1398-01-29 09:09:41

کالا ها

ورق
گیلان
15
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
15
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
15
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
12
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
10
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
103000
10 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
83000
10 اینچ
1398-01-24 06:25:59
آهن آلات حیدریان
0
83000
10 اینچ
1398-01-25 06:38:57
آهن آلات حیدریان
0
102000
10 اینچ
1398-01-25 06:38:58