گودرزی


معرفی


0
46
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
گودرزی
0
2220
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
14
هیربد
A3
مشکی
مشکی
14
گودرزی
0
2240
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
هیربد
A3
مشکی
مشکی
16
گودرزی
0
2240
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
18
هیربد
A3
مشکی
مشکی
18
گودرزی
0
2240
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
گودرزی
0
2270
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پیری
2070
0
هیربد
18
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19