آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
1/2 اینچ
قزوین
1/2 اینچ
آهن آلات حیدریان
79000
0
1398-01-29 09:09:42

کالا ها

ورق
گیلان
10
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
10
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
102000
1/2 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
101000
1/2 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
101000
1/2 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
81000
1/2 اینچ
1398-01-24 06:25:59