آهن آلات حیدریان


معرفی


-9850
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
5 اینچ
اصفهان
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
6350
0
1398-01-29 09:09:43

کالا ها

نبشی
60*60
ناب تبریز
60*60
4
6 متری
آهن آلات حیدریان
5390
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
6.3*6.3
ناب تبریز
6.3*6.3
6
6 متری
آهن آلات حیدریان
5500
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
50*50
ناب تبریز
50*50
5
6 متری
آهن آلات حیدریان
5350
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
50*50
ناب تبریز
50*50
4
6 متری
آهن آلات حیدریان
5370
0
1398-02-17 17:07:25
نبشی
45*45
ناب تبریز
45*45
5
6 متری
آهن آلات حیدریان
5500
0
1398-02-17 17:07:25


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
145000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
102000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
82000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
82000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:59