آهن آلات حیدریان


معرفی


-9849
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
5 اینچ
اصفهان
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
6350
0
1398-01-29 09:09:43

کالا ها

میلگرد
20
شاهرود
20
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
14
شاهرود
14
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
32
شاهرود
32
آهن آلات حیدریان
5420
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
12
شاهرود
12
آهن آلات حیدریان
5420
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
28
شاهرود
28
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-02-17 17:07:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
145000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
102000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:57
آهن امروز
0
82000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:58
آهن امروز
0
82000
5 اینچ
1398-01-24 06:25:59