آهن آلات حیدریان

معرفی

-9885
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
30
روس
1
30
12 متری
آهن آلات حیدریان
2900000
0

کالا ها

لوله
3/4 اینچ
کالوپ
3/4 اینچ
آهن آلات حیدریان
205000
0
لوله
1/2 2 اینچ
کالوپ
1/2 2 اینچ
آهن آلات حیدریان
510000
0
لوله
2 اینچ
کالوپ
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
450000
0
لوله
1/2 1 اینچ
کالوپ
1/2 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
330000
0
لوله
3 اینچ
کالوپ
3 اینچ
آهن آلات حیدریان
750000
0

قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3000000
ذوب آهن
30
آهن امروز
0
2870000
روس
30
آهن امروز
0
3010000
ذوب آهن
30
آهن امروز
0
2900000
روس
30

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن