آهن آلات حیدریان


معرفی


-9858
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نطنز
6.5
آهن آلات حیدریان
6060
0
1398-01-31 10:30:49

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
1030000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
4370
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
4470
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
855000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
880000
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4250
نطنز
6.5
1397-12-02 03:53:17
آهن امروز
0
4250
نطنز
6.5
1397-12-05 04:36:17
آهن امروز
0
5460
نطنز
6.5
1397-12-05 04:36:17
آهن امروز
0
5500
کویر کاشان
6.5
1397-12-05 04:36:23