اهن عسگری

معرفی

0
24
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نطنز
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن عسگری
0
2980

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*60
اهن عسگری
0
3020
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
30*60
اهن عسگری
0
3020
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*40
اهن عسگری
0
3020
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*20
اهن عسگری
0
3020
قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
30*20
اهن عسگری
0
3035

قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
اهن الات کوثر
3700
0
سیادن ابهر
6.5

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن