آهن آلات حیدریان


معرفی


-9858
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
2 اینچ
قزوین
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
9000
0
1398-01-31 10:31:32

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
9350
2 اینچ
1398-01-24 06:26:00
آهن امروز
0
9450
2 اینچ
1398-01-24 06:26:00
آهن امروز
0
9550
2 اینچ
1398-01-24 06:26:01
آهن آلات حیدریان
0
9350
2 اینچ
1398-01-25 06:38:55