آهن بهاران

معرفی

0
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
آهن بهاران
0
2350

کالا ها

میلگرد
6
نطنز
A2
مشکی
مشکی
6
آهن بهاران
0
2620
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
آهن بهاران
0
2300
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
آهن بهاران
0
2350

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن