آهن بهاران


معرفی


0
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
آهن بهاران
0
2350
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
آهن بهاران
0
2350
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
آهن بهاران
0
2300
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
6
نطنز
A2
مشکی
مشکی
6
آهن بهاران
0
2620
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19