آهن بهاران

معرفی

0
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
آهن بهاران
0
2300

کالا ها

میلگرد
6
نطنز
A2
مشکی
مشکی
6
آهن بهاران
0
2620
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
آهن بهاران
0
2300
میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
آهن بهاران
0
2350

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن