آهن بهاران


معرفی


0
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
آهن بهاران
0
2300
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
آهن بهاران
0
2350
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
آهن بهاران
0
2300
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
6
نطنز
A2
مشکی
مشکی
6
آهن بهاران
0
2620
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
1397-12-05 02:21:19
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10
1397-12-05 02:21:19