آهن بهاران


معرفی


0
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6
نطنز
A2
مشکی
مشکی
6
آهن بهاران
0
2620
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
20
میانه
A3
مشکی
مشکی
20
آهن بهاران
0
2350
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
آریان فولاد
A2
مشکی
مشکی
10
آهن بهاران
0
2300
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
6
نطنز
A2
مشکی
مشکی
6
آهن بهاران
0
2620
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

گودرزی
2650
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
گودرزی
2630
0
نطنز
6
1397-12-05 02:21:20
تجارت غرب
3800
0
فایکو
6
1397-12-05 02:21:21
۱۰۱ رسول
5450
0
درپاد
6
1398-05-14 16:35:44