آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
شهرکرد
1.5
آهن آلات حیدریان
8720
0
1398-02-02 08:00:16

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
5370
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
850000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
14
ذوب آهن
14
آهن آلات حیدریان
840000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
12
ذوب آهن
12
آهن آلات حیدریان
720000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
12
ذوب آهن
12
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

اهن لک
3820
0
شهرکرد
1397-12-05 02:21:21
مجید
8600
0
شهرکرد
1397-12-20 05:03:32
مجید
8540
0
شهرکرد
1397-12-20 05:02:01
آهن آلات حیدریان
0
8740
1398-01-29 09:08:46