اهن الات خاکسار


معرفی


24
36
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
14
اهن الات خاکسار
0
2700
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
20
آناهیتا
A2
مشکی
مشکی
20
اهن الات خاکسار
0
2735
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
22
آناهیتا
A2
مشکی
مشکی
22
اهن الات خاکسار
0
2735
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
25
آناهیتا
A2
مشکی
مشکی
25
اهن الات خاکسار
0
2735
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
8
قزوین
A2
مشکی
مشکی
8
اهن الات خاکسار
0
2560
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
16
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
16
اهن الات خاکسار
0
2630
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19