آهن آلات حیدریان

معرفی

-9885
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
قزاق
1
آهن آلات حیدریان
7120
0

کالا ها

لوله
3/4 اینچ
کالوپ
3/4 اینچ
آهن آلات حیدریان
205000
0
لوله
1/2 2 اینچ
کالوپ
1/2 2 اینچ
آهن آلات حیدریان
510000
0
لوله
2 اینچ
کالوپ
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
450000
0
لوله
1/2 1 اینچ
کالوپ
1/2 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
330000
0
لوله
3 اینچ
کالوپ
3 اینچ
آهن آلات حیدریان
750000
0

قیمت پیشنهادی

برشکاری عیوض خانی
3300
0
قزاق
برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
برشکاری نقوی
3270
0
فولاد غرب
آهن آلات عرفان
3270
0
هفت الماس

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن