آهن آلات حیدریان


معرفی


-9858
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
چین
0.18
آهن آلات حیدریان
19400
0
1398-02-02 08:00:22

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن آلات حیدریان
0
19650
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
19650
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
21050
چین
1398-01-29 09:08:51
آهن آلات حیدریان
0
19650
چین
1398-01-29 09:08:51