آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
25
آهن آلات حیدریان
5780
0
1398-02-02 08:00:23

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
14750
0
کاویان
1399-09-15 13:36:21
اهن الات نامدار ودارا
7200
0
کره
1398-05-13 16:12:47
آهن امروز
0
6080
کاویان
1398-01-24 06:18:57
آهن آلات حیدریان
0
5950
کاویان
1398-01-25 06:39:59