فولاد چلسی

معرفی

1
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
سپهر ایرانیان
A2
مشکی
مشکی
10
فولاد چلسی
0
2810

کالا ها

میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
20
صبا فولاد زاگرس
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
16
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
16
فولاد چلسی
0
2840
میلگرد
20
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
20
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
18
پرشین
A2
مشکی
مشکی
18
فولاد چلسی
0
2800

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
10
فولاد گسترپارس
2280
0
میانه
10
بورس میلگرد
2110
0
آریان فولاد
10
پاسارگاد
2080
0
قزوین
10

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن