آهن آلات حیدریان

معرفی

-9885
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
فولاد مبارکه
2.5
آهن آلات حیدریان
6210
0

کالا ها

لوله
3/4 اینچ
کالوپ
3/4 اینچ
آهن آلات حیدریان
205000
0
لوله
1/2 2 اینچ
کالوپ
1/2 2 اینچ
آهن آلات حیدریان
510000
0
لوله
2 اینچ
کالوپ
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
450000
0
لوله
1/2 1 اینچ
کالوپ
1/2 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
330000
0
لوله
3 اینچ
کالوپ
3 اینچ
آهن آلات حیدریان
750000
0

قیمت پیشنهادی

مجید
5640
مبارکه
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
آهن آلات حیدریان
0
6330
فولاد مبارکه
برشکاری طاها
5800
0
مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن