فولاد چلسی

معرفی

1
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
20
فولاد چلسی
0
2800

کالا ها

میلگرد
22
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
22
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
20
صبا فولاد زاگرس
A3
مشکی
مشکی
20
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
16
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
16
فولاد چلسی
0
2840
میلگرد
20
نیشابور
A2
مشکی
مشکی
20
فولاد چلسی
0
2800
میلگرد
18
پرشین
A2
مشکی
مشکی
18
فولاد چلسی
0
2800

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
پیری
2070
0
هیربد
20
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن