آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

ورق
کاویان
40
آهن آلات حیدریان
5820
0
1398-02-02 08:00:25

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
17300
0
اکسین
1399-10-13 10:12:42
اهن الات نامدار ودارا
7000
0
کره
1398-04-24 16:03:12
آهن امروز
0
5460
اکسین
1398-01-19 09:26:41
آهن آلات حیدریان
0
3996
اکسین
1398-01-27 09:29:28