آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
12
ترک
3
12
12 متری
آهن آلات حیدریان
670000
0
1398-02-02 08:00:51

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
690000
ذوب آهن
12
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
690000
ذوب آهن
12
1398-01-19 09:17:21
آهن امروز
0
660000
ترک
12
1398-01-19 09:17:25
آهن امروز
0
695000
ذوب آهن
12
1398-01-20 05:40:24