آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
نطنز
6.5
آهن آلات حیدریان
6060
0
1398-02-02 08:01:18

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
4250
نطنز
6.5
1397-12-02 03:53:17
آهن امروز
0
4250
نطنز
6.5
1397-12-05 04:36:17
آهن امروز
0
5460
نطنز
6.5
1397-12-05 04:36:17
آهن امروز
0
5500
کویر کاشان
6.5
1397-12-05 04:36:23