آهن آلات حیدریان


معرفی


-9852
2675
0

کالا انتخاب شده

نبشی
70*70
ناب تبریز
70*70
5
6 متری
آهن آلات حیدریان
5150
0
1398-02-02 08:01:31

کالا ها

ورق
گیلان
10
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
10
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
2000*1250
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1250*3000
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20
ورق
گیلان
8
1050
آهن آلات حیدریان
6620
0
1398-02-17 17:07:20


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5050
ناب تبریز
70*70
1398-01-19 09:27:27
آهن امروز
0
5070
ناب تبریز
70*70
1398-01-20 05:49:15
آهن امروز
0
5080
ناب تبریز
70*70
1398-01-24 06:18:38
آهن امروز
0
4820
ناب تبریز
70*70
1398-01-24 06:18:38