آهن امروز


معرفی


-9965
1491
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
10
ترک
10
آهن امروز
1200000
0
1398-02-02 08:02:06

کالا ها

میلگرد
28
نیشابور
28
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
28
پرشین
28
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4880
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
میانه
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16
میلگرد
25
پرشین
25
آهن امروز
4780
0
1398-02-02 08:02:16


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
660000
ترک
10
1398-01-19 09:17:25
آهن امروز
0
660000
ترک
10
1398-01-20 05:40:30
آهن امروز
0
670000
ترک
10
1398-01-24 06:16:10
آهن آلات حیدریان
0
670000
ترک
10
1398-01-25 06:34:16