سامان


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
سامان
2990
0
1397-12-05 02:21:22

کالا ها

میلگرد
14
نیشابور
A3
مشکی
مشکی
14
سامان
2990
0
1397-12-05 02:21:22
تیرآهن
18
ذوب آهن
18
سامان
0
725000
1397-12-05 02:21:19


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19