اهن الات کوثر

معرفی

0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700

کالا ها

قوطی و پروفیل
جهان پروفیل پارس
2
40*40
اهن الات کوثر
0
3680
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3335
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3380
میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
اهن الات کوثر
0
3350
میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700

قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن