اهن الات کوثر


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3359
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
اهن الات کوثر
0
3350
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3380
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3335
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

بنگاه پوریا
2510
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:19
انبار پارس
2475
0
سیادن ابهر
6.5
1397-12-05 02:21:20
میلگرد تهران
2860
0
نطنز
6.5
1397-12-05 02:21:20
اهن عسگری
2980
0
نطنز
6.5
1397-12-05 02:21:20