اهن الات کوثر


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
اهن الات کوثر
0
3350
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3359
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
اهن الات کوثر
0
3350
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3380
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3335
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
20
1396-09-12 10:54:10
بورس میلگرد
2110
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
20
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
20
1397-12-05 02:21:19