آهن آلات حیدریان


معرفی


-9847
2675
0

کالا انتخاب شده

لوله
2 اینچ
اصفهان
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
426000
0
1398-02-03 08:00:10

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
425000
2 اینچ
1398-01-24 06:26:02
آهن آلات حیدریان
0
425000
2 اینچ
1398-01-25 06:38:59
آهن آلات حیدریان
0
425000
2 اینچ
1398-01-26 10:25:30
آهن آلات حیدریان
0
423000
قزوین
2 اینچ
1398-01-29 09:09:42