اهن الات کوثر


معرفی


0
6
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3380
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
10
قزوین
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3359
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
6.5
سیادن ابهر
A2
مشکی
مشکی
6.5
اهن الات کوثر
0
3700
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
20
پرشین
A3
مشکی
مشکی
20
اهن الات کوثر
0
3350
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3380
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
10
البرز
A2
مشکی
مشکی
10
اهن الات کوثر
0
3335
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

آهن آلات نگین افزل
4650
0
پرشین
10
1398-03-04 16:16:00
اهن دنيز
4700
4690
نورد تهران
10
1398-04-02 18:49:02
اهن دنيز
4700
0
نورد تهران
10
1398-04-02 18:51:53
اهن دنيز
4690
0
نورد تهران
10
1398-04-03 14:51:11