آهن آلات حیدریان


معرفی


-9850
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
27
12 متری
آهن آلات حیدریان
1860000
0
1398-02-04 08:04:40

کالا ها

لوله
3 اینچ
کالوپ
3 اینچ
آهن آلات حیدریان
750000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/2 1 اینچ
کالوپ
1/2 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
330000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
2 اینچ
کالوپ
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
450000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/2 2 اینچ
کالوپ
1/2 2 اینچ
آهن آلات حیدریان
510000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
3/4 اینچ
کالوپ
3/4 اینچ
آهن آلات حیدریان
205000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
1800000
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
1820000
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20