آهن آلات حیدریان


معرفی


-9850
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
27
12 متری
آهن آلات حیدریان
1860000
0
1398-02-04 08:04:40

کالا ها

تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
1030000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
18
ذوب آهن
18
آهن آلات حیدریان
4370
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
4470
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
855000
0
1398-01-25 06:34:12
تیرآهن
16
ذوب آهن
16
آهن آلات حیدریان
880000
0
1398-01-25 06:34:12


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
1800000
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
1820000
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20