آهن آلات حیدریان


معرفی


-9850
2675
0

کالا انتخاب شده

تیرآهن
27
ذوب آهن
27
12 متری
آهن آلات حیدریان
1860000
0
1398-02-04 08:04:40

کالا ها

میلگرد
20
شاهرود
20
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
14
شاهرود
14
آهن آلات حیدریان
5320
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
32
شاهرود
32
آهن آلات حیدریان
5420
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
12
شاهرود
12
آهن آلات حیدریان
5420
0
1398-02-17 17:07:06
میلگرد
28
شاهرود
28
آهن آلات حیدریان
5250
0
1398-02-17 17:07:06


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
1800000
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-18 03:45:45
آهن امروز
0
1820000
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20
آهن امروز
0
4250
ذوب آهن
27
1398-01-19 09:17:20