عایق لوله پویا گستر


معرفی


0
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
بافق یزد
A2
مشکی
مشکی
14
عایق لوله پویا گستر
0
3900
1397-12-05 02:21:20

کالا ها

میلگرد
12
بافق یزد
A2
مشکی
مشکی
12
عایق لوله پویا گستر
0
3900
1397-12-05 02:21:20
میلگرد
14
بافق یزد
A2
مشکی
مشکی
14
عایق لوله پویا گستر
0
3900
1397-12-05 02:21:20


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19