آهن آلات حیدریان


معرفی


-9848
2675
0

کالا انتخاب شده

نبشی
120*120
آریان
120*120
12
6 متری
آهن آلات حیدریان
4800
0
1398-02-04 08:07:08

کالا ها

لوله
8 اینچ
کالوپ
8 اینچ
آهن آلات حیدریان
3200000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
6 اینچ
کالوپ
6 اینچ
آهن آلات حیدریان
1850000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
5 اینچ
کالوپ
5 اینچ
آهن آلات حیدریان
1950000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
4 اینچ
کالوپ
4 اینچ
آهن آلات حیدریان
1180000
0
1398-02-17 17:07:31
لوله
1/4 1 اینچ
کالوپ
1/4 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
260000
0
1398-02-17 17:07:31


قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
5050
آریان
120*120
1398-01-19 09:27:26
آهن امروز
0
4850
آریان
120*120
1398-01-19 09:27:26
آهن امروز
0
5050
آریان
120*120
1398-01-20 05:49:14
آهن امروز
0
4900
آریان
120*120
1398-01-20 05:49:14