آهن آلات حیدریان

معرفی

-9882
2675
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
28
شاهرود
28
آهن آلات حیدریان
5250
0

کالا ها

لوله
3/4 اینچ
کالوپ
3/4 اینچ
آهن آلات حیدریان
205000
0
لوله
1/2 2 اینچ
کالوپ
1/2 2 اینچ
آهن آلات حیدریان
510000
0
لوله
2 اینچ
کالوپ
2 اینچ
آهن آلات حیدریان
450000
0
لوله
1/2 1 اینچ
کالوپ
1/2 1 اینچ
آهن آلات حیدریان
330000
0
لوله
3 اینچ
کالوپ
3 اینچ
آهن آلات حیدریان
750000
0

قیمت پیشنهادی

آهن امروز
0
3200
آریان فولاد
28
آهن امروز
0
4750
شاهین بناب
28
آهن امروز
0
3900
شاهرود
28
آهن امروز
0
4500
ذوب آهن
28

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن