بنگاه دسا

معرفی

108
17
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
6
1.5
بنگاه دسا
67000
68000

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
12
1.5
بنگاه دسا
0
63200
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
12
1.5
بنگاه دسا
0
63200
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
12
1.5
بنگاه دسا
0
63200
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
10
1.5
بنگاه دسا
0
63200
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
10
1.5
بنگاه دسا
0
63200

قیمت پیشنهادی

سپاهان برش
2950
0
مبارکه
سپاهان برش
3100
0
مبارکه
سپاهان برش
2900
0
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
0
5950
مبارکه

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن