بنگاه دسا


معرفی


108
17
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
بنگاه دسا
66900
68000
1398-02-28 11:17:53

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
بنگاه دسا
0
63900
1398-03-12 15:40:32
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
بنگاه دسا
0
63900
1398-03-12 15:40:29
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
بنگاه دسا
0
63900
1398-03-12 15:40:25
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
6
1.5
بنگاه دسا
0
63200
1398-03-12 15:39:20
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
6
1.5
بنگاه دسا
0
63200
1398-03-12 15:39:17


قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
4260
مبارکه
1397-12-05 02:21:23
اهن الات نامدار ودارا
0
5720
مبارکه
1398-04-24 16:04:48
اهن الات نامدار ودارا
0
5590
مبارکه
1398-05-15 17:40:56
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا
1397-12-05 02:21:23