بنگاه دسا

معرفی

107
17
0

کالا انتخاب شده

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
بنگاه دسا
66900
68000

کالا ها

ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
8
1.5
بنگاه دسا
66900
68000
ورق
مبارکه
ST37
6 متری برشی
6
1.5
بنگاه دسا
67000
68000

قیمت پیشنهادی

اهن الات نامدار ودارا
0
4260
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
0
5950
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
0
6000
مبارکه
اهن الات نامدار ودارا
0
4270
فولاد سبا

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن