فولاد مهر آداك


معرفی


105
21
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
فولاد مهر آداك
0
5050
1398-02-26 12:03:52

کالا ها

میلگرد
22
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد مهر آداك
0
5050
1398-02-26 12:03:12
میلگرد
20
کویر کاشان
A3
12 متری
مشکی
20
فولاد مهر آداك
0
5050
1398-02-26 12:03:04
میلگرد
22
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
22
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 12:02:54
میلگرد
20
بافق یزد
A3
12 متری
مشکی
20
فولاد مهر آداك
0
5000
1398-02-26 12:02:43
میلگرد
8
سیادن ابهر
A2
12 متری
مشکی
8
فولاد مهر آداك
0
5220
1398-02-26 12:02:28


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22