اکبری


معرفی


65
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
اکبری
0
4840
1398-02-30 21:49:11

کالا ها

ناودانی
4
آرین
ST37
6متری
4
اکبری
0
5050
1398-03-05 02:04:27
ناودانی
6.5
آرین
ST37
6متری
6.5
اکبری
0
5050
1398-03-05 02:04:27
ناودانی
24
آرین
ST37
6متری
24
اکبری
0
5050
1398-03-05 02:04:27
ناودانی
6
آرین
ST37
6متری
6
اکبری
0
5050
1398-03-05 02:04:27
ناودانی
30
آرین
ST37
6متری
30
اکبری
0
5050
1398-03-05 02:04:27


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
1396-09-12 10:54:23
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
18
1397-12-05 02:21:22