اکبری

معرفی

41
16
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
18
پرشین
A3
12 متری
مشکی
18
اکبری
4840

کالا ها

ناودانی
5
آرین
ST37
6متری
5
اکبری
5050
ناودانی
22
آرین
ST37
6متری
22
اکبری
5050
ناودانی
14
آرین
ST37
6متری
14
اکبری
5050
ناودانی
12
آرین
ST37
6متری
12
اکبری
5050
ناودانی
16
آرین
ST37
6متری
16
اکبری
5050

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
18
پیری
2070
0
هیربد
18
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
18
بورس میلگرد
2095
0
میانه
18

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن