بنگاه مهدی

معرفی

188
12
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
پرشین
A2
12 متری
مشکی
12
بنگاه مهدی
4840

کالا ها

میلگرد
18
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
18
بنگاه مهدی
4780
میلگرد
22
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
22
بنگاه مهدی
4780
میلگرد
16
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
16
بنگاه مهدی
4780
میلگرد
20
امیر کبیر خزر
A3
12 متری
مشکی
20
بنگاه مهدی
0
4780
میلگرد
12
پرشین
A2
12 متری
مشکی
12
بنگاه مهدی
4840

قیمت پیشنهادی

پاسارگاد
2150
0
نیشابور
12
فولاد گسترپارس
2135
2100
میانه
12
بورس میلگرد
2140
0
میانه
12
فروشگاه آهن آلات حامی
0
2235
ظفر بناب
12

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن