سبزواری

معرفی

12
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4700
4980

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
740000
میلگرد
8
فایکو
A3
12 متری
مشکی
8
سبزواری
0
5200
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4900
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4610
4630
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950

قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
پیری
2070
0
هیربد
14
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14

تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن