سبزواری


معرفی


14
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4700
4980
1398-02-31 15:39:36

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
740000
1398-03-27 15:49:56
میلگرد
8
فایکو
A3
12 متری
مشکی
8
سبزواری
0
5200
1398-03-27 15:46:41
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4900
1398-03-27 14:16:33
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4610
4630
1398-03-27 14:15:16
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
سبزواری
0
4950
1398-03-19 17:26:44


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19