سبزواری


معرفی


14
10
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4700
4980
1398-02-31 15:39:36

کالا ها

تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
0
759000
1398-03-19 17:25:24
تیرآهن
16
ذوب آهن
انبار مشهد
16
سبزواری
0
759000
1398-03-19 17:25:24
تیرآهن
18
ذوب آهن
انبار مشهد
18
سبزواری
0
759000
1398-03-19 17:25:24
تیرآهن
14
ذوب آهن
انبار مشهد
14
سبزواری
755000
763000
1398-03-19 16:59:48
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
سبزواری
4700
4980
1398-02-31 15:39:36


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2060
میانه
14
1396-09-12 10:52:29
فولاد گسترپارس
2090
2065
میانه
14
1396-09-13 15:38:48
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
14
1397-12-05 02:21:19
بورس میلگرد
2095
0
میانه
14
1397-12-05 02:21:19