اتحاد


معرفی


25
2
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اتحاد
0
4950
1398-03-01 13:56:17

کالا ها

میلگرد
14
فایکو
A3
12 متری
مشکی
14
اتحاد
0
4800
1398-03-12 11:40:56
میلگرد
16
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
16
اتحاد
0
4950
1398-03-01 13:56:17


قیمت پیشنهادی

فولاد گسترپارس
2100
2065
میانه
16
1396-09-12 10:56:05
فولاد گسترپارس
2090
2060
میانه
16
1396-09-13 15:39:40
پاسارگاد
2080
0
نیشابور
16
1397-12-05 02:21:19
بنگاه محمدی
0
2200
شاهرود
16
1397-12-05 02:21:22