پاک سیما


معرفی


25
3
0

کالا انتخاب شده

میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
پاک سیما
5400
0
1398-02-31 16:10:33

کالا ها

میلگرد
8
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
8
پاک سیما
5400
0
1398-02-31 16:10:33
میلگرد
12
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
12
پاک سیما
5400
0
1398-02-31 16:10:33
میلگرد
14
نیشابور
A3
12 متری
مشکی
14
پاک سیما
5400
0
1398-02-31 16:10:33


قیمت پیشنهادی

میلگرد حسنلو
0
5320
نورد تهران
12
1398-04-05 12:34:45
میلگرد حسنلو
52500
52200
نورد تهران
12
1398-04-15 13:25:01
حیدربیگی
4700
4650
نورد تهران
12
1398-04-16 12:18:17
میلگرد مهدی
4200
0
ذوب آهن
12
1398-04-20 16:21:37